• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Madame.com.pl

 

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Usługi Elektroniczne w sklepie internetowym
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za produkt
 6. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu
 7. Reklamacja produktu
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Dane osobowe i polityka prywatności
 12. Postanowienia końcowe

 

I.  DEFINICJE

COOKIES - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient/ Usługobiorca korzysta ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Więcej informacji znajduje się na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT - przez definicję Klient rozumie się :
a) osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b) osobę prawną;
c) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KONSUMENT– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

KOSZYK– funkcjonalność w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 

NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.madame.com.pl,

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – rozumie się : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Madame” S.C. z siedzibą w Łodzi ( 93-403) przy ul. Woźniczej 9, NIP: 7290208415, REGON: 101786710,

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą ( pkt.I 17 lit. a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.madame.com.pl w którym oferuje się do sprzedaży odzież, obuwie oraz akcesoria (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Barbara Tomaszewska – Gorajec i Jerzy Gorajec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Madame S.C. z siedzibą w Łodzi ( 93-403) przy ul. Woźniczej 9, NIP: 7290208415, REGON: 101786710, (zwana dalej Sprzedawcą).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. XI Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe klientów przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w sposób szczegółowy reguluje Polityka Prywatności.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.madame.com.pl
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej e.mail oraz włączoną obsługą plików Cookies w przeglądarce. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 9. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 10. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem: madame sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 12. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić lub w jakikolwiek sposób wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 13. Zapoznanie się z produktami dostępnymi w Sklepie Internetowe oraz składanie Zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga obowiązkowej rejestracji. Dokonanie przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym nie jest obligatoryjne dla skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży, jednakże jest rekomendowane z uwagi na umożliwienie Klientowi korzystania z dodatkowych, dedykowanych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

III.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:

a) Konto Klienta w Sklepie Internetowym – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

b) Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „ zapłać”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

c) Newsletter - – korzystanie z Newslettera następuje po potwierdzeniu przez Klienta chęci zapisania się na Newsletter poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sklepu Internetowego na wskazany adres poczty elektronicznej informacji reklamowych i marketingowych dotyczących Sklepu Internetowego.

 • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@madame.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby : ul. Woźnicza 9, 93-403 Łódź,
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@madame.com.pl lub też pisemnie na adres siedziby : ul. Woźnicza 9, 93-403 Łódź,IV.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich. Ceny Produktów uwzględniają podatki. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu Internetowego. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego są wiążące dla obu stron Umowy Sprzedaży od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie mogą ulec zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „DO KASY", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po przejściu „DO KASY” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach – w fakturze VAT.
 • Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem madame sklep oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych w formie newslettera.
 • W sytuacji gdy Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną Cenę Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie. Jednakże, obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.
 • Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po wypełnieniu Formularza Rejestracji i zalogowaniu się na konto Klienta)  lub Klient niezarejestrowany. 
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego Formularza Sprzedaży Klient powinien:
 1. wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego,
 2. dokonać wyboru Produktu poprzez jego dodanie do elektronicznego Koszyka - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość,
 3. po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”,
 4. następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „do kasy”, a następnie wybrać przycisk „do kasy”,
 5. następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej”,
 6. wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi,
 7. zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym chęć zawarcia umowy i wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 8. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego.
 • W trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 • W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość Sprzedawcy potwierdzająca otrzymanie zamówienia zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi BOK, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez :
  a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
  b)  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. IV ppkt. 11) Regulaminu. 
  c) utrwalenie  i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.V.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ………………………………………………….
 2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wyłącznie przy wyborze sposobu dostawy kurierem.
 3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwis PayU, którego właścicielem jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy Grunwaldzkiej 186, NIP: 779-23-08-495 – warunki płatności określane będą każdorazowo podczas składania Zamówienia oraz na stronie internetowej www.payu.pl.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient może podjąć ponowną próbę dokonania płatności. W wiadomości e-mail przesłanej z potwierdzeniem zawarcia umowy Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport.
 • W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności za zamówiony Produkt przy odbiorze przesyłki.
 • Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 • W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

VI.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów jest realizowana w szczególności za pośrednictwem:
 1. Firm kurierskich,
 2. Punktów Odbioru takich jak Paczkomaty,
 3. Transportu własnego klienta,
 • Możliwość wyboru przez Klienta sposobu dostawy, w odniesieniu do niektórych kategorii produktów może być ograniczona, z uwagi na ich szczególne cechy, bądź nietypowe  właściwości takie jak:  kształt, gabaryt, waga, rodzaj materiału z którego są wykonane. W takich przypadkach dostępne do wyboru Klienta sposoby dostawy zostaną każdorazowo wskazane w opisie produktu.
 • Koszty dostawy Produktów są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt. VI, pkt.2, lit. a)- c) i są dostępne na stronie internetowej madame sklep a dodatkowo koszty dostawy zostaną każdorazowo określone podczas procedury składania Zamówienia przez Formularz Zamówienia.
 • Poniższa tabela obrazuje zasady naliczania opłat za transport. :

 

Kurier

Paczkomaty

Płatność za pobraniem

16 zł

14 zł

Płatność on-line oraz PayU

 

 

 

 • Koszt dostawy zamówionych przez Klienta Produktów, których wartość jest równa, bądź większa od kwoty 200 zł obciąża Sprzedawcę, wyłącznie jeżeli Klient dokonał wyboru płatności on-line, bądź za pośrednictwem serwisu PayU
 • Zamówienia są realizowane przez Sklep Internetowy niezwłocznie od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, bądź zawarcia umowy Sprzedaży w przypadku dokonania wyboru sposoby płatności za pobraniem, z tym, że dostawy kurierem są realizowane w terminie do 2 dni roboczych, w przypadku dostawy do paczkomatu, przewidywany czas realizacji to do 4 dni roboczych - chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wprost określono inny termin realizacji Zamówienia, poprzez wskazanie liczby dni realizacji zamówienia. Niezależnie od w/w terminów oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy realizacja Zamówienia nie może być dłuższa niż 14 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 • Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować  wydłużenie  czasu dostawy lub brak dostawy.
 • Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych firm kurierskich realizujących dostawę zamówionych Produktów - proszę o zapoznanie się z warunkami dostawy przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy.
 • Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczt: biuro@madame.com.pl.
 • Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta faktura VAT.
 • Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie Sprzedawcy stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

 VII.  REKLAMACJA PRODUKTU

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres siedziby Sklepu Internetowego bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@madame.com.pl Klienta obowiązany jest w opisie składanej reklamacji zamieścić następujące informacje:
a) dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;
b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
c) danych kontaktowych składającego reklamację;

– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji do siedziby Sklepu Internetowego w celu jej zbadania i odniesienia się do żądań konsumenta.
 • Jeżeli natomiast dostarczenie przez Kupującego rzeczy byłoby nadmiernie utrudnione ze względu na jej rodzaj lub sposób jej zamontowania, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 • Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego do którego dołączona została rzecz wadliwa wraz z dowodem zakupu Produktu od Sprzedawcy - ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  
 • Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę rozsądne żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

 

 

VIII.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne :
 1. a) w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów,

b)organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

c)Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

 • Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).
 4. Platforma ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/, stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • W przypadku sporu Sprzedawca nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod ich rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sprzedawcy, pomimo wystosowania wniosku przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w sposób pozasądowy. 

IX.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej na adres: siedziby Sklepu Internetowego bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biurobiuro@madame.com.pl.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dostępny jest pod adresem: Madame zwrot oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy prześle  Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania.
 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, liczy się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy dotyczącej świadczenia Usługi elektronicznej – liczy się od dnia jej zawarcia, a po jego bezskutecznym upływie wykonanie przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wygasa.
 • W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej są one uważane za niezawarte, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • W przypadku, o którym mowa w pkt.5) Konsument zwróci Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: P.P.H.U. Madame S. C. Barbara Tomaszewska- Gorajec, Jerzy Gorajec, ul. Woźnicza 9, 93-403 Łódź.
 • Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przez Konsumentów przesyłek, które odsyłane są za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 • Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony w Punkcie Odbioru Klient nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.X.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 • W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.XI.  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowy opis zasad dotyczących ochrony i przetwarzania przez administratora danych osobowych został zawarty w polityce prywatności, z której treścią można w łatwy sposób zapoznać się na stronie internetowej dostępnej pod adresem: http://madame.com.pl/polityka-prywatnosci/XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
  1. a) okoliczności mieszczącej się w pojęciu siły wyższej,
  2. b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie działalności prowadzonej w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności odnoszącej się do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
  3. c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów, usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: madame sklep oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu Sklepu Internetowego,
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży wraz z określeniem istotnych przedmiotowo składników zawartej Umowy Sprzedaży jak m.in. data zawarcia umowy, określenie stron umowy, przedmiot umowy, określenie ceny Produktu, sposobu oraz kosztu dostawy.
  3. w przypadku Umowy Sprzedaży - także przez dołączanie do przesyłki z zakupionymi Produktami - dowodu zakupu i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerach używanych przez Klientów.
 • Wszystkie znaki towarowe, fotografie, nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są własnością ich Producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz identyfikacyjnych - są chronione na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).   Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody podmiotów uprawnionych.

 

 • Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. Cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 

 • Wszelkie spory nierozwiązane polubownie zgodnie ze sposobami wskazanymi w rozdziale VIII powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 • W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całego regulaminu pozostaje przez to nienaruszona. W przypadku takim Sprzedawca zastąpi nieważne postanowienie innym, skutecznie prawnym postanowieniem, zbliżonym celem do postanowień uznanych za nieważne, które nie będzie uchybiało reżimowi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.0.827).

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIA OD UMOWY